Hopp til innholdet

Eksistensiell psykologi

Eksistensiell psykologi

Eksistensiell grubling kan for mange ta helt over hverdagen og mye av livet. Da kan det være godt å ha noen å «kaste ball» med.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende time hos psykolog: KONTAKT PSYKOLOG GULLIKSRUD

Eksistensiell psykologi er den grenen av psykologien som omhandler de store spørsmålene i livet. Eksistensiell psykologi deler den kognitive psykologien og terapiens interesse for hvordan mennesker betrakter verden, og hvilke grunnantagelser de opererer ut ifra.

EKSISTENSIELL PSYKOLOGI | Psykolog i Oslo | Kognitiv terapi | Angst | Depresjon

Det kan være interessant å tenke over de større spørsmålene i livet, men for mange avstedkommer det også både angst og depresjon.

Meningen med livet

Mer enn noen gang trenger de eksistensiell spørsmålene seg på hos individet. Hvordan kan vi gi livet mening? Skal vi søke mot det sikre eller det uforutsigbare? Livet syntes på mange måter mer  ukomplisert før fordi livets innhold var mer tradisjonsbestemt, og hver og en fikk beskjed hva det dreide seg om. I dag er det uvanlig å overta slike livsoppskrifter. Vi omgir oss med enorme mengder informasjon og dermed store valgmuligheter i forhold til hvordan man ønsker å leve sitt liv og hvordan man vil fremstå som person. I dag fødes menneskene i mye større grad inn i et meningstomrom som de selv må fylle. Lykkes ikke dette, truer depresjon og angst, og skaper ytterligere forvirring.

Eksistensiell grubling, tvil og uro

Hvordan man går fram når man skal finne eller skape en mening med livet er forskjellig fra person til person. For noen skjer dette nesten av seg selv, mens andre bruker mer tid på å gruble og blir fylt med tvil og uro.

Eksistenstenkningen undersøker ikke verden, virkelighet sett gjennom mikroskoper eller teleskoper. Den undersøker tilværelsen – og hvordan verden fremtrer i menneskets ulike former for omgang med den. Verden er ikke en samling ting, men et spillerom for (meningsfulle) handlinger. Å eksistere er å være til stede som engasjert, følelsesmessig ladd, motivert og orientert mot konkrete gjøremål av ulike slag. Man fanges på mange måter av sine engasjementer.

Mennesket er sin verden

Vi er så vant til å handle – gjøre noe – at tanken på å fokusere på hva det vil si å være og å føle og refleketere over eksistensen, kanskje forekommer oss unyttig. Vi lever i en tid da relevans- og nyttekravet vokser seg stadig sterkere. Og samtidig som vår oppfatning av hva tingene skal være relevante og nyttige i forhold til blir stadig smalere (velferden, økonomien, karrieren). Eksistensfilosofien får en terapeutisk funksjon ved å bringe mennesket nærmere sitt uuvikelige eksistensielle ansvar. Vi skal først og fremst forstå at vi eksisterer her og nå, og sitter med våre egen helt konkrete tilværelse i fanget. Det levde liv vil alltid unndra seg analyse og teori. Det levde livet handler alltid om livet  sett innenfra. På den måten vil livet alltid ha en rikdom, intensitet og dybde som teorier bare vil kunne gjengi mye mer ensidig og fattig. Mennesket er sin verden.

Forsiden: https://www.oslo-psykologkontor.no/

Andre temaer relatert til eksistensiell psykologi:

Angst