Psykolog Oslo | Kognitiv terapi | Psykolog Pål Erik Gulliksrud | Angst | Depresjon

Psykolog GULLIKSRUD

Psykolog Pål Erik Gulliksrud
Psykolog Pål Erik Gulliksrud har over 20 års erfaring som psykolog innen kognitiv terapi og metakognitiv terapi.

Privatpraktiserende psykolog Oslo sentrum (Majorstuen) fra 2003. Kognitiv terapi

Lang og bred erfaring med kognitiv terapi og andre nyttige tilnærminger for blant annet angst, depresjon, lav selvfølelse, livskriser, sorg, ptsd / traumer, samliv, relasjonsvansker, ensomhet / utenforskap / anderledeshet og strenge standarder / perfeksjonisme.

KORT VENTETID. INGEN HENVISNING NØDVENDIG.

pegulliksrud@gmail.com 

Tlf: 40 84 77 65  

KONTAKTSKJEMA

Åpningstider: 0930 – 18.30

Parkering utenfor kontoret eller i P-huset rett ved.

Buss/trikk og t-bane i umiddelbar nærhet.

Jeg er medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og Norsk Psykologforening. Min behandlingsmodell er hovedsaklig kognitiv terapi og metakognitiv terapi, men jeg benytter meg også av andre metoder og tilnærminger der det synes hensiktsmessig, som f.eks. psykodeuksjon, mindfulness, emosjonsfokusert terapi og positiv psykologi. Hver enkelt terapi vil utformes med klientens behov og preferanser i fokus, og det legges til rette for hjemmeoppgaver, skjemaer, tester, videoer, artikkelsøk og annen oppfølging der det er ønskelig.

Som psykolog vektlegger jeg at terapien og relasjonen mellom psykolog og klient bygger på trygghet, fordomsfrihet, gjensidig samarbeid, åpenhet, ektehet, ærlighet og engasjement. Du kan komme til meg og føle deg trygg på at du kan fortelle meg hva du vil uten at jeg dømmer deg på noe som helst vis. Enten det er store eller små problemer. Jeg vil forsøke å forstå deg med utgangspunkt i dine tolkninger og din forståelse av verden og deg selv slik at vi sammen kan nyansere rundt dette.

Om psykologen

Jeg har 6-årig profesjonsutdanning ved Universitetet i Oslo med spesialisering i kognitiv terapi. Fra 1997 har jeg jobbet i psykisk helsevern / psykiatri, og har bred erfaring fra en rekke psykiatriske institusjoner, samt kurs, opplæring og foredrag. i 2003 etablerte jeg egen privatpraksis som psykolog i Oslo sentrum / Majorstuen. Jeg tar imot ungdom og voksne over 16 år til individualterapi, samt parterapi og familieterapi. Jeg har siden 2003 behandlet over tusen klienter i min privatpraksis, og du kan se en liste over noen av de områdene jeg kan hjelpe deg med under.

Kognitiv terapi og metakognitiv terapi er mitt spesialfelt. Disse behandlingsmodellene har en meget god og veldokumentert effekt på de fleste psykiske lidelser. Forskning viser at rundt 80% av behandlingene har en betydelig positiv effekt sammenlignet med å ikke gå i kognitiv terapi når man har psykiske plager.

 Det foreldete idealet om at terapeuten bør være mest mulig nøytral og anonym i håp om at pasientene vil projisere viktige overføringer er lite effektivt. Det autentiske menneskelige møtet i psykoterapi har i seg selv en helbredende effekt. Det er derfor viktig at både klient og psykolog etterstreber en naturlig og ekte kommunikasjon der man tør være seg selv.

Privat psykolog Oslo sentrum / Majorstuen. Psykolog Pål Erik Gulliksrud tilbyr kognitiv terapi og metakognitiv terapi, og har lang erfaring med behandling av angst og depresjon.
Psykolog Pål Erik Gulliksrud holder til i Underhaugsveien 9 b på Majorstuen / Bislet. Egen privatpraksis som psykolog fra 2003.

Hva kan en psykolog hjelpe deg med?

En psykolog kan hjelpe deg med både store og små problemer. Det kan ofte være en gunstig investering i din psykiske helse og velvære. Noen ganger trenger man bare et lite «dytt i riktig retning» slik at man kan bevisstgjøre seg selvdestruktive og usunne tanke-og handlingsmønstre slik at man kan utfordre og jobbe videre med disse på egen hånd. Gamle og dysfunksjonelle beskyttelsesstrategier byttes ut med mer konstruktive mestringsstrategier. Den innsikten vi sammen kommer frem til i terapien vil du kunne ha nytte av i mange år fremover. Livet i seg selv er en dynamisk prosess der tilsynelatende små innsikter kan utgjøre en stor forskjell over tid.  Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. Det er ofte lang ventetid hos kommunal psykolog Oslo og omegn. Som privatrraktiserende psykolog kan jeg ofte tilby timeavtale innen en uke.

I mitt arbeid som privatpraktiserende psykolog Oslo sentrum har jeg behandlet mange klienter med varierte problemstillinger. Her er noen eksempler på hva jeg kan hjelpe deg med:

 • Depresjon | Utmattelse | Sorg |
 • Generalisert angst | Uro | Stress | Spenninger | Grubling og bekymring
 • Sosial angst | Sosial fobi | Sjenanse
 • Helseangst
 • Eksistensiell angst
 • OCD | Tvangstanker | Tvangshandlinger
 • Lav selvfølelse | Dårlig selvtillit / selvbilde | Mindreverdighetsfølelse | Selvforsakelse
 • Samlivsproblemer | Kommunikasjon og relasjoner | Sjalusi | Frykt for avvisning
 • Vanskelige livsvalg
 • Kriser | Traumer | PTSD
 • Bearbeiding og sortering rundt oppvekst, omsorgssvikt og evt aktuelle familieproblemer
 • Misbruk | Mishandling | Mistillit
 • Strenge standarder | Perfeksjonisme | Selvkritikk | Samvittighetsangst
 • Personlighetsproblematikk | Ustabilitet
 • Emosjonell hemming | Overdrevent kontrollbehov
 • Skam
 • Oppmerksomhetstrening | Mindfulness
Pål Erik Gulliksrud er en privat psykolog Oslo sentrum med forankring i kognitiv terapi. Som psykolog har psykolog Gulliksrud behandlet mange pasienter med ulike former for psykiske lidelser. Spesialfelt er angst, depresjon, rus, selvfølelse og samliv.
Kognitiv terapi fokuserer på å utfordre fastlåste tankemønstre og oppøve mer fleksibel tenkning og oppmerksomhet.

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi blir det sett på som et mål å styrke klientens ferdighet til å identifisere selvdestruktive onde sirkler, og klienten gjøres oppmerksom på virkningen av destruktive tankemønstre. I kognitiv terapi fremstår gjerne psykologen som en ledsager eller guide i sokratisk form.

Kognitiv terapi bygger på en antagelse om at mennesker konstruerer sin oppfattelse av virkeligheten. Og at mennesker styres av en indre dialog, automatiske tanker og negative selvinstruksjoner. Når en person får psykiske problemer henger det sammen med at personens attribusjoner gir ”ukorrekt” informasjon til personen.

Sett fra andres perspektiv kan en person gjøre feilslutninger, fordi han eller hun i for stor grad blir styrt av indre følelser. Den det gjelder kan i sin egen forestillingsverden utelukke deler av det som skjer. Eller man kan legge for stor vekt på enkelte sider ved det som skjer, eller fortolke det som skjer ut fra en automatisk fortolkningsramme basert å¨tidligere erfaring. Individet skaper og gjenskaper seg selv gjennom sin fortolkning av det som skjer gjennom hele livet.

Den indre dialogen

Kognitiv terapi er en terapiform som fokuserer på hvordan mennesker tenker om seg selv og sine problemer, og hva dette betyr for utviklingen av psykiske og kroppslige problemer. Kognitiv terapi bygger på en antagelse om at mennesker konstruerer sin oppfattelse av virkeligheten, og styres av en indre dialog, automatiske tanker og selvinstruksjoner. Når en person får psykiske problemer henger det sammen med at personens årsaksforklaringer gir «ukorrekt» informasjon til personen.

Sett fra andres perspektiv kan en person gjøre feilslutninger, fordi han eller hun i for stor grad blir styrt av indre følelser. Den det gjelder kan i sin egen forestillingsverden utelukke deler av det som skjer, legge for stor vekt på enkelte sider ved det som skjer, eller fortolke det som skjer ut fra en automatisk fortolkningsramme basert på tidligere erfaring. Individet skaper og gjenskaper seg selv gjennom sin fortolkning av det som skjer gjennom hele livet.

Jeg arbeider ut fra en forståelsesramme som sier at psykiske problemer kan innebære utviklingsmuligheter og at problemene derfor ikke bør betraktes som defekter ved en person. Terapi skal være trygt og fordomsfritt.

Samarbeid

Terapeut og klient drøfter muligheten for ulike alternative tenke-og handlemåter. Selv om rollene er forskjellige dreier det seg om et gjensidig samarbeid. Kognitiv terapi handler i stor grad om samarbeid, problemløsning og endring i tenke-og handlemåter. Ved å ha mange supplerende forståelsesmåter tilgjengelig øker muligheten for fleksibel tenkning, og terapeuten blir også mer åpen for det særegne ved den enkelte klients situasjon.

I kognitiv terapi fremstår gjerne terapeuten som en ledsager eller guide i sokratisk form. Kjernen i kognitiv terapi vil ofte være å bli oppmerksom på sine negative tanker, revurdere dem og teste dem ut i virkeligheten. Målet er ikke å lære klienten «å tenke positivt», for urealistisk positiv tenkning kan svekke muligheten til å mestre livsproblemer.

Målet er heller å reflektere rundt betydningen av ulike måter å tenke på og stimulere til økt problemløsningsevne og mestring. Innenfor kognitiv terapi betrakter man klienten som den som er «eksperten på seg selv». Terapiprosessen vil dermed ta form av et gjensidig samarbeid mellom klienten og terapeuten.

Negative automatiske tanker

De negative automatiske tankene farger opplevelsen av situasjoner og hendelser. De er ofte sterkt påvirket av bestemte måter å tolke virkeligheten på. Eksempelvis vil en depresjon preges av en form for «mentalt filter». Her tas en negativ opplevelse ut og farger hele ens opplevelse, som når en dråpe blekk farger vann. Mange av disse måtene å tolke virkeligheten på vil bære preg av en sammenblanding av ideer; der to ideer som ikke er logisk avhengige av hverandre settes sammen.

Følelsesmessig ressonering

 • Hvis noen er sint på meg, er jeg et dårlig menneske
 • Hvis jeg ikke greier det, er jeg en svak person

Tolkningene kan også være preget av følelsesmessig ressonering, der det man føler i en situasjon, blir utgangspunktet for hvordan man oppfatter det som skjer. Følelser oppleves altså som bevis:

 • Jeg er så nervøs, det blir galt hva jeg enn sier
 • Jeg føler at alt er håpløst, derfor er problemene uløselige

Skal-eller burde formuleringer

Typisk er også at de er formet som må, skal eller burde-formuleringer. Et ønske endres til et urealistisk eller for strengt krav:

 • Jeg burde ikke være nervøs
 • Det må ikke skje igjen

Denne tenkemåten kan bidra til at man blir urimelig sint:

 • De burde ikke gjøre dette

eller til at man får skyldfølelse

 • Jeg skulle trent tre ganger i uken minst!

Katastrofetenkning

Mennesker som sliter med angst, preges ofte av katastrofetenkning i de vanskelige situasjonene. Begivenhetene blir da lett opplevd som overveldende og ukontrollerbare:

 • Jeg mister pusten!
 • Hva om jeg mister kontrollen?

Katastrofetenkning særpreges av at man forventer at noe vil gå galt, og at man opplever det som det allerede har skjedd:

 • Å nei! Nå skjer det igjen! Jeg vil aldri klare det.
 • Kommer helt sikkert til å dumme meg ut.
 • Jeg kommer til å besvime.
Mange mennesker har behov for å sortere tanker og følelser i møte med vanskelige livsvalg. Her kan kognitiv terapi være til god hjelp. Psykologer er eksperter på dette. Psykolog Pål Erik Gulliksrud er en privat psykolog Oslo sentrum | Psykolog Pål Erik Gulliksrud | Kognitiv terapi Oslo sentrum som har spesialisert deg på kognitiv terapi med særlig fokus på angst og depresjon.
Kognitiv terapi har god dokumentert effekt mot en rekke psykiske lidelser. Det kan være nyttig å sortere litt tanker og følelser i møte med vanskelige valg.

Effekt av terapi?

Å blottstille seg selv er en viktig del av de fleste former for terapi. Ingen klienter har utbytte av terapi uten selvavsløring. Mange pasienter har problemer med nærhet og får hjelp i terapi ganske enkelt ved å erfare et nært forhold til terapeuten. Noen pasienter er redde for nærhet fordi de tror det er noe grunnleggende uakseptabelt ved dem selv, noe frastøtende og utilgivelig. Med et slikt utgangspunkt kan det å blottstille seg seg fullstendig for en annen og fremdeles bli akseptert, bli det viktigste redskapet for terapeutisk hjelp.

Frykt for endring

Klienten ønsker ofte å endre seg, men er forståelig nok ofte redd for det. Man vet hva man har, men ikke hva man får. Det er derfor at det er viktig å la personen selv styre hvordan det passer å endre seg. Først da kan han eller hun få til en endring som er varig. Klienten har ansvaret for problemene – terapeuten for relasjonen. Hvis vi forstår psykiske problemer som sykdom, unngår vi å erkjenne at vi alle er ute på den samme livsreisen. Psykiske problemer hos våre klienter er forlengelsen av våre egne reaksjoner. Ved å tenke sykdom unngår vi også å se at de psykiske reaksjonene personene har, er adekvate i forhold til det personen har opplevd – og som bare personen selv kjenner.

Aksept

Et symptom forteller oss noe, men det samme symptomet kan ha forskjellig betydning for forskjellige mennesker. Derfor sier en diagnose oss egentlig lite. Til tross for at symptomer som angst og depesjon kan ha samme utforming hos ulike individer, blir forståelsen av disse lidelsene forskjellig fra person til person. Man kan altså bruke symptomer til å bli bedre kjent med seg selv og utbyttet av psykoterapien blir bedre hvis klienten slutter å frykte sine egne symptomer. Det er vanlig at klienten i utgangspunktet har et negativt syn på sine symptomer. Dette er jo forståelig fordi symptomene er smertefulle og ofte uforståelige, men paradoksalt nok er det som oftest en forutsetning for endring at klienten aksepterer sine symptomer.

Sosialt mikrokosmos

For å vite hvordan man kan arbeide terapeutisk med et symptom er det viktig for terapeuten å vite mye om klienten, problemene og hvordan klienten relaterer seg til terapeuten der og da. Terapi er som et sosialt mikrokosmos. Ofte vil klientens mellommenneskelige problemer komme til syne i den terapeutiske her-og-nå relasjonen. Dette er nyttig informasjon som det gjerne kan reflekteres mye rundt, og bidra til større selvforståelse og hvordan man virker på andre mennesker.

Prosessen

Vi kartlegger gjerne grundig de par første timene og forsøker å etablere tydelige problemstillinger og mål i starten.  Vi finner sammen velegnede øvelser, teknikker og oppgaver som vil hjelpe deg til å overvinne og mestre problemene dine. Hvis ønskelig vil jeg underveis supplere med relevante artikler, bøker, videoer og annen relevant informasjon.

Mange pasienter har problemer med nærhet og får hjelp i terapi ganske enkelt ved å erfare et nært forhold til terapeuten. Noen pasienter er redde for nærhet fordi de tror det er noe grunnleggende uakseptabelt ved dem selv, noe frastøtende og utilgivelig. Med et slikt utgangspunkt kan det å blottstille seg seg fullstendig for en annen og fremdeles bli akseptert, bli det viktigste redskapet for terapeutisk hjelp.

Du trenger ikke være syk for å søke hjelp hos psykolog.
Vi har alle våre problemer – store som små – og det kan være en god prioritering å søke hjelp når livet blir vanskelig. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende time. Jeg jobber som privatpraktiserende psykolog Oslo sentrum / Majorstuen og kan som oftest tilby timer innen en uke.

Mange mennesker rammes av angst og depresjon hvert år. Psykologer er trent i å hjelpe mennesker som sliter med psykiske lidelser. Kognitiv terapi er en behandlingsmodell som har vist seg svært effektiv for behandling av nettopp angst og depresjon, samt samlivsproblemer, rus, og lav selvfølelse.
Angst og depresjon føles tungt og ensomt. Du kan få god hjelp hos en psykolog. Psykolog Pål Erik Gulliksrud har lang erfaring med behandling av angst og depresjon.

Psykiske lidelser og diagnoser

Psykiske lidelser rammer mange av oss i løpet av livet. Mange får god hjelp hos psykolog, og lærer seg å mestre eller overvinne sine lidelser. Hvis vi forstår psykiske problemer som sykdom, unngår vi å erkjenne at vi alle er ute på den samme livsreisen.  Psykiske problemer hos våre klienter er forlengelsen av våre egne reaksjoner.

Ved å tenke sykdom unngår vi også å se at de psykiske reaksjonene personene har, er adekvate i forhold til det personen har opplevd. Dette er det kun personen selv kjenner. Et symptom forteller oss noe, men det samme symptomet kan ha forskjellig betydning for forskjellige mennesker. Derfor sier en diagnose oss egentlig lite.

For å få tak i hva symptomene betyr for akkurat dette menneske, må vi derfor lytte til og se på symptomene for bedre å forstå sammenhengen. Diagnoser sier bare noe om problemets utforming. Til tross for at symptomer som angst kan ha samme utforming hos ulike individer, blir forståelsen av angst forskjellig fra person til person.

For å vite hvordan man kan arbeide terapeutisk med et symptom må man vite mye om klienten, problemene og hvordan klienten relaterer seg til klienten der og da. Det samme symptomet kan føre til forskjellig terapeutisk analyse og forskjellige intervensjoner med forskjellige klienter og forskjellige terapeuter. I den enkelte terapi må derfor ”veien bli til mens du går”.

Hva er normalt?

Å akseptere det vi kan kalle livets variasjonsbredde innebærer å forhindre sykeliggjøring og en livskrenkende moralisering rundt normallivets forhold. Å sjalte kriser og normale avvik ut som sykt eller uønsket er en skummel tendens. Psykoterapien, i likhet med all annen samfunns-og menneskevitenskap finner ikke bare frem til våre lidelser.  Psykoterapien påvirker selvsagt også menneskets selvforståelse og derigjennom også hva vi oppfatter å være lidelser. For psykoterapi kan selvsagt like mye forstås som hjelp til personlig vekst og utvikling som behandling av psykiatriske forstyrrelser. Vår tids terapeuter er like mye fødselshjelper for selvrealiseringskåte mennesker som en medisinsk-tekninsk ekspert som skal friskgjøre pasienter med tunge psykiske lidelser.

Behandlingsområder | Psykolog Pål Erik Gulliksrud

Jeg har fra 2003 jobbet som privat psykolog Oslo sentrum / Majorstuen. I tillegg har jeg erfaring fra en rekke institusjoner innen psykisk helsevern.Jeg har i min jobb som privatpraktiserende psykolog i Oslo jobbet spesielt mye med angst (bl.a. generalisert angst, panikkangst, agorafobi, helseangst, sosial angst, sosial fobi, spesifikke fobier, PTSD, kriser, traumer, tvangslidelse / OCD), depresjon, bipolar lidelse,  og andre stemningslidelser, utbrenthet / utmattelsesdepresjon, kriser, livsmål, livsvalg, jobbproblemer, skam,  samliv, relasjoner, selvfølelse, selvbilde, selvtillit, personlighetsproblematikk, oppvekst, omsorgssvikt, frykt for avvisning, overdreven sårbarhet, ensomhet, sosial isolering, sorg, oppmerksomhetstrening, mindfulness, stressmestring, perfeksjonisme, strenge standarder, samt filosofisk tematikk og eksistensielle spørsmål.

ANGST

DEPRESJON

SAMLIV OG RELASJONER

KRISER OG TRAUMER

EKSISTENSIELL PSYKOLOGI

STRESS

OPPVEKST OG OMSORGSSVIKT

SELVFØLELSE OG SELVTILLIT

Les mer om kognitiv terapi

Det finnes en rekke gode bøker om emnet. Noen jeg kan anbefale er blant annet:

«Sjef i eget liv» av Ingvard Wilhelmsen

«Den indre samtalen» av Torkil Berge og Arne Repål

PSYKOLOG PÅL ERIK GULLIKSRUD | Privat psykolog Oslo sentrum / Majorstuen

 

PRAKTISK INFO:

Pål Erik Gulliksrud – Privatpraktiserende psykolog Oslo sentrum / Majorstuen

Adresse: Underhaugsveien 9 b, 0354 Oslo. Tlf: 23 37 10 11 | 93 00 55 89

Organisasjonsnr: 987 118 229

Retningslinjer for nordiske psykologer

ETISKE PRINSIPPER FOR NORDISKE PSYKOLOGER

Lenker

Lenker til selvhjelpsvideoer og informasjonsfilmer om ulike psykiske plager og lidelser:

http://www.hjelptilhjelp.no/video/jakten-pa-egne-krefter-en-film-om-angst-og-mestring

http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90188

http://www.hjelptilhjelp.no/video/slik-stopper-du-et-panikkanfall

http://www.hjelptilhjelp.no/video/fight-or-flight-kamp-flukt-responsen-engelsk

http://www.hjelptilhjelp.no/video/grunner-til-sosial-angst

http://www.hjelptilhjelp.no/Depresjon/hva-er-depresjon-og-hva-hjelper-ved-depresjon

http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90108

http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90109

http://www.hjelptilhjelp.no/video/forskjellen-mellom-komplisert-sorg-og-vanlig-sorg-engelsk

http://www.hjelptilhjelp.no/filmer/filmer-om-stress

http://www.hjelptilhjelp.no/video/sara-en-film-om-omsorgssvikt-norsk

http://www.hjelptilhjelp.no/video/hvem-kan-hjelpe-jesper-en-film-om-omsorgssvikt-norsk

http://www.hjelptilhjelp.no/video/alex-en-film-om-omsorgssvikt-norsk

http://www.hjelptilhjelp.no/video/hva-er-komplisert-sorg-engelsk

http://www.hjelptilhjelp.no/video/fa-kontroll-over-plagsomme-tanker-etter-traumer-norsk

http://www.hjelptilhjelp.no/video/fa-kontroll-over-hyperaktivering-kroppslig-uro-etter-traumer-norsk

Noen avis, radio-og podcaster med psykolog Pål Erik Gulliksrud:

https://www.dn.no/studier/uvanene-som-odelegger-karrieren/1-1-1680397

https://www.nrk.no/kultur/flere-ber-om-facebook-hjelp-1.10895206

https://open.spotify.com/episode/0nQDzhoWrDcxvul7czPnT5

https://podtail.com/no/podcast/alt-du-sier-er-feil-espen-med-kristopher-scha/episode-62-gjest-pal-erik-gulliksrud/

https://play.acast.com/s/altdusiererfeil/episode62.gjest-palerikgulliksrud.

Privat psykolog Oslo sentrum | Kognitiv terapi | Psykolog Pål Erik Gulliksrud

Privat psykolog Oslo sentrum | Psykolog Pål Erik Gulliksrud | Kognitiv terapi Oslo sentrum / Majorstuen | Angst | Depresjon
Mitt kontor i Underhaugsveien 9 b på Majorstuen / Bislet

PSYKOLOG PÅL ERIK GULLIKSRUD | Privatpraktiserende psykolog Oslo sentrum / Majorstuen

Lang erfaring innen kognitiv terapi | Kort ventetid

KONTAKT PSYKOLOG GULLIKSRUD

Norsk psykolog forening

Legg igjen en kommentar